Критерии за подбор на участници и резерви:

  1. Обоснована мотивация на кандидата да участва в обучение в структуриран курс и готовност за споделяне на опита след завръщане (10 т.);
  2. Ниво на владеене на английски език – минимум В1 (10т.);
  3. Способност за ориентация в международна среда (опит с предишни пътувания в чужбина) (10т.);
  4. Участие в квалификационна дейност за придобиване на кредити за периода 2015-2018 г. (5т.);
  5. Участие във форми за квалификация и методическа подкрепа, организирани от РУО, МОН, община (5т.);
  6. Подготовка и участие във вътрешноинституционална квалификационна дейност за периода 2016-2019 г. (10т.);
  7. Принос за създаване на проектното предложение (15т.).

Забележка: Документи по т. 4., 5. и 6. не се изискват. Достъпни са от документация на Квалификационна дейност на ПЕГ за посочения период.

Заявление за участие